Disclaimer

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf door Muziek Meibergen Deventer worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (teksten, afbeeldingen, animaties, geluiden en html-codes daaronder begrepen) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muziek Meibergen Deventer.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Muziek Meibergen Deventer stelt zich nietaansprakelijk voor de gevolgen van typefouten. Gepubliceerde prijzen gelden voor orders met directe uitlevering en voor artikelen zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen tegen een afwijkende prijs worden geleverd. Consument heeft het recht om levering tegen een hogere prijs niet te aanvaarden. Muziek Meibergen Deventer is niet verplicht de order tegen de eerder gepubliceerde prijs uit te leveren.

Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website (waaronder de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen), of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Muziek Meibergen Deventer is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Muziek Meibergen Deventer BV © 2019